Debata “Co dalej z Trzecią Władzą?”

18 maja 2017 w Colegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na publicznej debacie spotkali się Wieceminister Sprawiedliwości SSR Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia SSO prof. Krystian Markiewicz oraz prezes Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski. Dyskutowali na temat stanu i przyszłości polskich sądów w ramach XIV Święta Prawników. Debatę poprowadził red. Tomasz Pietryga – szef działu prawnego Rzeczpospolitej, a otworzyli ją r. pr. Karol Tatara oraz adw. Roman Sygulski z zarządu Stowarzyszenia Ars Legis – głównego organizatora obchodów Święta Prawnika. Wydarzenie patronatem objęli: Minister Sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza, Izba Notarialna w Krakowie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Nagranie z debaty:

Fundacja Court Watch Polska była współorganizatorem tego wydarzenia i specjalnie na tę okazję przygotowała raport o ocenach polskiego sądownictwa. Do pobrania tu: http://bit.ly/2qq9vNq

Najważniejsze wnioski z raportu:

W świetle wyników dostępnych badań dotyczących działania polskiego sądownictwa, najważniejsze przeszkody w lepszej realizacji prawa do sądu w Polsce to:
1. Możliwość skutecznego odwlekania prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w czasie.
– zdaniem 48% Polaków przewlekłość jest jednym z trzech najistotniejszych problemów polskiego sądownictwa;
– w kwestii radzenia sobie z przewlekłością polskie sądy uzyskały dwukrotnie niższą ocenę niż w we wszystkich pozostałych obszarach badanych przez World Justice Project z uwzględnieniem głosu ekspertów – praktyków prawa.
2. Zagrażająca niezawisłości procedura powoływania i awansowania sędziów:
– tylko 35% sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa stwierdziło, że awans do sądów wyższej instancji odbywa się w Polsce wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych.
3. Zagrażająca niezawisłości możliwość wywierania nacisków przez innych sędziów:
– 48% sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa przyznało, że kierownictwo sądu wywierało na nich presję orzekania w konkretnych sprawach w określonym czasie;
– 13% sędziów przyznało, że musiało orzekać zgodnie z wytycznymi sędziów tego samego szczebla.
4. Zagrażający prawu do właściwego sądu brak transparentnej i obiektywnej procedury przydziału składów do spraw cywilnych:
– 7% sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa przyznało, że zna przypadki przydzielania spraw sędziom w sposób, który miał wpłynąć na rozstrzygnięcie.
5. Niedostateczne wykorzystanie profesjonalnej pomocy prawnej:
– co czwarta osoba, której sprawę obserwowali wolontariusze Fundacji Court Watch Polska, stawała przed sądem bez profesjonalnego pełnomocnika lub obrońcy;
– zaledwie 1,3% wydatków na wymiar sprawiedliwości w Polsce przeznaczanych jest na pomoc prawną osobom potrzebującym.
Czytaj więcej…

O organizatorach:

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Stowarzyszenie działa na rzecz integrowania środowiska prawniczego. Najważniejszym wydarzeniem jest niewątpliwie coroczne Święto Prawników. Uroczystość jest organizowana od 2004 roku przy współpracy wybitnych krakowskich przedstawicieli zawodów prawniczych, jak również pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Stowarzyszenie jest głównym organizatorem tego znaczącego wydarzenia, na które składa się procesja prawników w togach, msza święta, konferencja oraz bankiet, gdzie spotykają się wybitni przedstawiciele prawa. Poza Świętem, Ars Legis organizuje coroczne spotkania kolędowe i patriotyczne w związku ze Świętem Niepodległości, a także pokazy filmów, prelekcje oraz wykłady.

Kontakt dla mediów: Mec. Maciej Drogoń, tel. 501-188-017, e-mail: m.drogon@arslegis.org.pl

Fundacja Court Watch Polska

Fundacja Court Watch Polska działa od 7 lat. Najbardziej znanym programem Fundacji jest Obywatelski Monitoring Sądów, w ramach którego obserwowała ona ponad 32 tys. rozpraw sądowych (co sytuuje ją na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o programy obywatelskiej obserwacji rozpraw). W działalność Fundacji zaangażowało się dotychczas ponad 2000 wolontariuszy. Metodologia Fundacji jest promowana przez OBWE w innych krajach postkomunistycznych. Fundacja publikuje co roku raporty na temat stanu polskiego sądownictwa, szkoli sędziów i jest głosem obywateli w sądach i w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednocześnie Fundacja prowadzi także Program Edukacji Prawnej oraz promuje w Polsce ideę Sprawiedliwości Naprawczej.

Kontakt dla mediów: Patryk Stec, tel. 533-205-014, e-mail: p.stec@courtwatch.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed