Małoletnia publiczność także w sprawach cywilnych i administracyjnych

Od 14 lipca 2017 roku nie tylko w sprawach karnych, ale również cywilnych i administracyjnych może brać udział w charakterze publiczności za zgodą sądu osoba, która niepełnoletnia. Bardzo cieszymy się z tej zmiany. Uważamy, że jest to wspaniała szansa dla rozwoju świadomości prawnej młodzieży oraz okazja, aby pracę sądu poznać na własne oczy zanim samemu będzie się w pełni zdolnym do czynności prawnych.

Fundacja Court Watch Polska zamierza wykorzystać nowe przepisy w ramach swojego Programu Edukacji Prawnej i we współpracy z sędziami i szkołami organizować udział młodzieży w jawnych rozprawach w charakterze publiczności.

Więcej o Programie Edukacji Prawnej Fundacji można przeczytać tutaj: Program Edukacji Prawnej.

Młodzież na rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Młodzież na rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Pełna treść przepisów:

USTAWA

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.[1])) art. 152 otrzymuje brzmienie:
„Art. 152. § 1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.
§ 2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.[2])) art. 95 otrzymuje brzmienie:
„Art. 95. § 1. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim.
§ 2. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed