Ważne zmiany legislacyjne dotyczące sądownictwa i nasza opinia

Na posiedzeniu 12 lipca 2017 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dwie niezwykle ważne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ustawy:

– Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
Projekt dotyczy trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów, nowych zasad dokonywania przez Krajową Radę Sądownictwa oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie i utworzenia w tym celu nowych organów Krajowej Rady Sądownictwa.
Opiniowaliśmy go negatywnie ze względu na zniweczenie kontrolnej funkcji Rady oraz nierozwiązanie problemów w zakresie wyboru kandydatów na stanowiska sędziowskie: Nasza opinia w tej sprawie.

– Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Projekt dotyczy m.in. zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk; wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami; wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP; zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.
Nasza opinia zmian w procedurze cywilnej była pozytywna, a w pozostałych kwestiach negatywnie opiniowaliśmy zwiększenie nadzoru nad sądami Ministra Sprawiedliwości będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, czyli stroną w postępowaniach sądowych: Nasza opinia w tej sprawie.

Pojawił się także projekt poselski zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Propozycja zawiera bardzo niepokojące nas zapisy, m.in. przeniesienia w stan spoczynku wszystkich obecnie orzekających sędziów Sądu Najwyższego poza osobami wskazanymi przez Ministra Sprawiedliwości (art. 87 projektu ustawy). Cały projekt dostępny jest tutaj: Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Nasz komentarz video do ostatnich wydarzeń w Sejmie:

Bookmark the permalink.

Comments are closed