Seminarium ODIHR – równość płci oraz niepełnosprawność w sądach

28-29 listopada nasi przedstawiciele wzięli udział w konsultacjach raportu “Needs Assessment Report: Gender, Diversity and Justice” (“Raport oceniający potrzeby: płeć, różnorodność i sprawiedliwość”) na zaproszenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Publikacja poświęcona będzie zwiększeniu zrozumienia potrzeb i wyzwań związanych z zapewnieniem równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie osobom różnych płci, pochodzenia etnicznego, wyznania, a także osobom z niepełnosprawnościami.

W trakcie konsultacji eksperckich, w których udział wzięli między innymi sędziowie, badacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych krajów, mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem i wynikami prowadzonych przez nas badań w zakresie dostępności polskich sądów oraz innych instytucji publicznych. Zwróciliśmy uwagę m.in. na wartość różnorodnego składu sądu – zwłaszcza w sprawach rodzinnych, dostosowanie komunikacji do potrzeb klientów wymiaru sprawiedliwości oraz edukacji pracowników sądów w zakresie obsługi osób mających szczególne potrzeby. Nasze uwagi i sugestie zostaną włączone do treści raportu końcowego, o którego publikacji będziemy informować w najbliższym czasie.

Spotkanie było także okazją, aby nawiązać relację i skonsultować realizowane przez nas badanie dostępności instytucji publicznych w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z wytycznymi “Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” z wiceprzewodniczącym Komisji Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ – Damjanem Taticiem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed