Okrągły stół dla sądownictwa – komentarz dla „Rzeczpospolitej”

Jeszcze w styczniu pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk może odbyć się spotkanie reprezentantów władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz środowisk prawniczych i niezależnych ekspertów. Rozmowy przy okrągłym stole dotyczyć będą spornych nowelizacji ustaw sądowych. O ocenę możliwości osiągnięcia kompromisu w drodze tej inicjatywy „Rzeczpospolita” poprosiła przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, a także – w charakterze eksperta – prezesa Fundacji Court Watch Polska. Bartosz Pilitowski podkreślił, że dyskutując o zmianach konieczne jest priorytetowe potraktowanie ich ewentualnych społecznych kosztów:

Najpierw trzeba zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Nie mogą płacić za to, że podważana jest legitymacja sędziów wybranych przez nową KRS. Trzeba więc sprawić, by niezawisłość tych sędziów – w świetle tego, o czym mówił TSUE – nie budziła wątpliwości – podkreśla Bartosz Pilitowski. (…). Można to osiągnąć poprzez powołanie nowej KRS i pozwolenie niedawno powołanym sędziom na wybór między przejściem w stan spoczynku albo ponowną weryfikacją. To jednak radykalne rozwiązanie. Ryzykujemy m.in., że wielu sędziów skorzysta z możliwości wcześniejszego przejścia w stan spoczynku. Wymagałoby to również ustępstw aktualnych członków KRS i zrzeczenia się członkostwa w Radzie.

Prezes Fundacji Court Watch Polska zasugerował zastosowanie tymczasowego rozwiązania, które nie faworyzowałoby żadnej ze stron sporu.

Kluczowe jest, jak nowa KRS miałaby zostać ukształtowana. Nikomu nie dałoby przewagi wylosowanie sędziów. Nie zawdzięczaliby swojej pozycji żadnej grupie interesów.

Fundacja Court Watch Polska stoi na stanowisku, że Rada powinna jedynie nadzorować, a nie osobiście przeprowadzać konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. To zadanie powinno zostać powierzone interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów pracujących pod okiem KRS według jasnych i obiektywnych kryteriów selekcji.

Artykuł dostępny pod adresem: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/301209904-Warto-rozmawiac-o-sadach—prawnicy-o-idei-okraglego-stolu-dla-sadownictwa.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed