Ambasadorzy sprawiedliwości

Działalność w ramach projektu ma na celu aktywizację lokalnych społeczności do podjęcia działalności strażniczej w obrębie wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa), która zmierzać będzie do wypracowania właściwych form dialogu między sądami a obywatelami. Zaowocować ma to, m.in., zwiększeniem uzasadnionego zaufania obywateli do sądów w ogóle oraz zminimalizowaniem negatywnych stereotypów. Aktywność przedstawicieli owych społeczności lokalnych polega na obserwowaniu zarówno rozpraw/posiedzeń sądowych jak i infrastruktury budynków sądów za pomocą metody court watch. Struktura społeczności lokalnych, która jest aktywowana, odzwierciedla strukturę polskich sądów okręgowych, których jest 45. W każdym z okręgów przewidziane są działania dwuetapowe: 1. przeszkolenie osób zainteresowanych obserwowaniem sądownictwa, wraz z wyłonieniem lokalnych liderów chętnych do dalszego animowania ww. działań wśród lokalnej społeczności? 2. koordynowanie działalności owych liderów (zwanych dalej “ambasadorami”) i motywowanie ich do skutecznego animowania obywatelskiego monitoringu sądów poprzez wyposażenie ich w niezbędne do tego narzędzia. W ramach niniejszego projektu Ambasadorzy otrzymują możliwość zorganizowania serii “eventów”, mających na celu jak najwierniejsze przybliżenie sądom perspektywy obywateli, dzięki czemu zaznaczona zostanie ich podmiotowość i wyraźnie wyartykułowane zostaną lokalne potrzeby względem sądów.

Projekt “Ambasadorzy sprawiedliwości”, jest realizowany od maja 2015 do końca listopada 2016.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Comments are closed