Misja – Naprawiamy Sprawiedliwość!

Co to jest Court Watch?

Court watch jest ruchem obywatelskim polegającym na sprawowaniu kontroli społecznej nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości. Jest on szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich takich jak USA i Kanada.

Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie monitorowania pracy sądów przez zwykłych obywateli, którzy biorą udział w rozprawach jako obserwatorzy.


Jakie cele stawia sobie Fundacja?

 • Upowszechnianie wiedzy o wymiarze sprawiedliwości i postępowaniu sądowym,
 • Promocję postaw obywatelskich w stosunku do wymiaru sprawiedliwości,
 • Poprawę jakości pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności pracy sądów.

Jak chcemy osiągnąć nasze cele?

Działania służące realizacji tych celów to:

 • Promowanie i organizowanie obywatelskiego monitoringu pracy sądów,
 • Prowadzenie witryny internetowej z informacjami nt. praw przysługujących przed sądem oraz obowiązków sądu w stosunku do uczestników postępowania, jak i osób trzecich,
 • Organizowanie szkoleń w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, praw jakie przysługują przed sądami Rzeczypospolitej oraz szkoleń w zakresie umiejętności monitorowania pracy sądów,
 • Publikowanie raportów, opinii i rekomendacji dotyczących pracy wymiaru sprawiedliwości,
 • Realizacja i wsparcie dla projektów specjalnych, np. badań naukowych, służących w/w celom,
 • Pozyskiwanie współpracowników, organizacji współpracujących oraz zasobów potrzebnych do realizacji celów statutowych organizacji.

Jakie korzyści przyniosą nasze działania?

Korzyści jakie może przynieść realizacja idei court watch w Polsce:

 1. Kontrolna rola Fundacji Court Watch Polska ma za zadanie przynieść poprawę jakości pracy personelu sądów, która wynikać będzie ze świadomości bycia (lub możliwości bycia) obserwowanym/ocenianym przez reprezentantów i współpracowników organizacji społecznej do tego powołanej.
 2. Edukacyjna rola Fundacji Court Watch Polska ma za zadanie przynieść zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, szczególnie w zakresie przysługujących przed sądem praw oraz „oswojenie” się obywateli z sądem jako instytucją.
 3. Poznawcza rola Fundacji Court Watch Polska ma za zadanie przynieść diagnozę stanu sądownictwa z punktu widzenia realizowania przez sądy swoich funkcji społecznych, jak również dane źródłowe i analizy, które mają posłużyć naukowcom, organizacjom pozarządowym i władzom państwa do opracowywania pożądanych społecznie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Jak działamy?

Główną formą działania fundacji jest obywatelski monitoring sądów.

Obywatelski monitoring pracy sądów, polega na uczestniczeniu obywateli w rozprawach sądowych. Nie reprezentują oni żadnej ze stron, ale obserwują przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem pracy sądu (sędziów i pracowników sądu) i sposobu, w jaki realizowane są prawa przysługujące uczestnikom postępowania, w jaki sposób są oni traktowani i w jakich warunkach stają przed sądem.

Jak prowadzimy monitoring?

Fundacja Court Watch Polska rekrutuje i szkoli osoby, które chciałyby prowadzić obserwacje rozpraw w sposób systematyczny. Uczestnicy takich programów są wyposażeni w formularze, dzięki którym mogą przekazywać swoje obserwacje do celów analitycznych oraz zgłaszać swoje uwagi dotyczące pracy obserwowanego sądu. Ich obserwacje są wykorzystywane do przygotowywania sprawozdań i analiz, które są następnie udostępniane sądom oraz opinii publicznej.

Czego dotyczy monitoring?

Analizy Fundacji Court Watch Polska nie ograniczają się do rzeczywistości prawnej. Przedmiotem analiz są różne aspekty pracy sądów istotne z punktu widzenia uczestników postępowań oraz interesu społecznego. Zaliczyć do nich należy warunki panujące w sądzie, dostępność sądu i usług przez niego świadczonych dla różnych osób, sposób obchodzenia się ze stronami postępowań, świadkami, pełnomocnikami itp. na sali rozpraw i poza nią.


Co popieramy?

Ponieważ dla każdej organizacji strażniczej – czyli prowadzącej monitoring władzy i instytucji publicznych – konieczne są odpowiednie warunki działania, popieramy wszelkie działania prowadzące do ułatwienia dostępu do informacji publicznej dla obywateli oraz działania prowadzące w obronie wolności słowa, wypowiedzi, w tym wypowiedzi krytycznych wobec osób i instytucji publicznych. Dlatego popieramy inicjatywy organizacji pozarządowych:

Comments are closed