Conference: Civic participation in the justice system

(przełącz na polski)

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
&
Court Watch Poland Foundation

September 26-27, 2019

Call for papers

Conference title:

Participation of citizens and civil society
in the justice system

Download conference programme here.

The Jury, John Morgan, 1861

In many jurisdictions citizens already enjoy significant opportunities to participate in their justice systems, either as magistrates, jury members or lay judges. Other countries (such as Russia in 1993 and Japan in 2009) have recently decided to enhance citizens’ presence in the courts by introducing juries. Since 1980s, the problem-solving approach and the idea of community justice have intertwined with notions of therapeutic and restorative justice, resulting in various forms of collaboration between the courts and external stakeholders – including local authorities, academic experts, and non-governmental organizations. Scholars and practitioners have widely demonstrated the beneficial influence of such measures upon the legitimacy of court systems, and citizens trust towards the courts.

The purpose of our conference is to discuss the experience of those countries, where such practices have been well established, to draw lessons for those countries which only recently increased – or contemplate increasing – citizens’ role in the administration of justice. This experience may be particularly useful for Poland (host country of the conference), where at the moment reintroduction of justices of peace is being deliberated.

  The main themes of the conference thus are:
 • Forms and scope of citizens’ participation in the administration of justice – both from a historical and contemporary perspective, as well as discussing current reform proposals involving an enhanced role for the citizens;
 • Qualification requirements and methods of selection of lay judges;
 • Lay judges and the right to a fair trial;
 • Magistrates and juries.

Papers discussing constitutional, procedural, organizational, economic, administrative and social aspects of these problems are welcome. We also intend to look at other phenomena connected to the increased prominence of citizens and civic organizations in the administration of justice, such as: relationship between the courts and the NGOs (cooperation, watchdogs, advocacy); alternative dispute resolution (ADR); community justice, and expert witnessing.

Deadline for call for papers: June 10, 2019

Conference Committee:
Prof. Zbigniew Witkowski - Dean of Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University
Prof. Radosław Sojak - Dean of Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University
Bartosz Pilitowski - President of Court Watch Poland Foundation
Prof. Jacek Kurczewski - Institute for Aplied Social Studies, Warsaw University
Prof. Livia Holden - Center for Socio-Legal Studies, Oxford University
Prof. Keith Guzik - Sociology Department, University of Colorado Denver
Dr. Stanisław Burdziej (committee secretary) - Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University & Court Watch Poland Foundation

Organizers: NCU Faculty of Law and Administration | NCU Faculty of Humanities | Court Watch Poland Foundation

Contact:
Mr. Stanislaw Burdziej, PhD – Secretary of the Conference Committee: s.burdziej@umk.pl
Ms. Bogna Kociolowicz-Wisniewska – Bureau of the Conference: bkw@courtwatch.pl, +48.506727055

Registration Fee:
Early-bird registration fee: 70 EUR (if paid in advance by June 30, 2019)
Regular registration fee: 100 EUR

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
i
Fundacja Court Watch Polska

zapraszają na konferencję

Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego
w wymiarze sprawiedliwości

26-27 września, 2019

Pobierz program konferencji tutaj.

The Jury, John Morgan, 1861

W wielu krajach obywatele mają znaczne możliwości uczestniczenia w pracy wymiaru sprawiedliwości, czy to jako sędziowie pokoju, członkowie ławy przysięgłych lub sędziowie niezawodowi - ławnicy. Inne kraje - takie jak Rosja w 1993 roku czy Japonia w 2009 roku - niedawno postanowiły wzmocnić obecność obywateli w sądach, wprowadzając (lub przywracając) instytucję ławy przysięgłych. Od lat 80. XX wieku rozwijają się: podejście nastawione na rozwiązywanie problemów w wymiarze sprawiedliwości (ang. problem-solving justice), sprawiedliwość terapeutyczna i naprawcza, skutkując różnymi formami współpracy pomiędzy sądami a zewnętrznymi interesariuszami – takimi jak władze lokalne, naukowcy i organizacje pozarządowe. Badacze i praktycy przekonująco udokumentowali korzystny wpływ takich inicjatyw na społeczną legitymację sądownictwa i zaufanie obywateli do sądów.

Celem naszej konferencji jest omówienie doświadczeń tych krajów, w których takie praktyki zostały dobrze ugruntowane, w celu wyciągnięcia wniosków dla tych krajów, które dopiero niedawno zwiększyły - lub rozważają zwiększenie - roli obywateli w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. To doświadczenie może być szczególnie przydatne dla Polski (kraju gospodarza konferencji), gdzie w chwili obecnej rozważane jest ponowne wprowadzenie sędziów pokoju.

  Główne tematy konferencji to:
 • Formy i zakres uczestnictwa obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej (obejmującej najnowsze propozycje reform mających zwiększać rolę obywateli – np. sędziów pokoju);
 • Wymagania kwalifikacyjne i metody wyboru sędziów niezawodowych;
 • Sędziowie niezawodowi a prawo do sprawiedliwego procesu;
 • Sędziowie pokoju i ławy przysięgłych.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat konstytucyjnych, proceduralnych, organizacyjnych, finansowych, administracyjnych i społecznych aspektów wskazanych zagadnień. Zamierzamy również przyjrzeć się innym zjawiskom związanym ze zwiększonym zaangażowaniem obywateli oraz organizacji obywatelskich w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, takim jak: relacje między sądami a organizacjami pozarządowymi (współpraca, działalność strażnicza, rzecznictwo); alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR); biegli.

Przewidujemy publikację wybranych tekstów zaprezentowanych na konferencji.

Termin zgłoszeń: 10 czerwca 2019 r.

Rada programowa konferencji:
Prof. Zbigniew Witkowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. Radosław Sojak - Dziekan Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Bartosz Pilitowski - Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Polska
Prof. Jacek Kurczewski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Prof. Livia Holden - Center for Socio-Legal Studies, Oxford University
Prof. Keith Guzik - Sociology Department, University of Colorado Denver
dr hab. Stanisław Burdziej (sekretarz rady) - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Członek Zarządu Fundacji Court Watch Polska

Kontakt:
dr hab. Stanisław Burdziej, sekretarz komitetu organizacyjnego: s.burdziej@umk.pl
Bogna Kociołowicz-Wiśniewska – biuro konferencji: bkw@courtwatch.pl, +48.506727055

Opłata konferencyjna
 • standardowa rejestracja: 350 PLN
 • wczesna rejestracja: 250 zł (jeśli zaksięgowana do 30 czerwca 2019)
 • dla studentów i doktorantów: 150 zł (bez udziału w bankiecie)
 • wczesna rejestracja dla studentów i doktorantów: 100 zł (jeśli zaksięgowana do 30 czerwca 2019, bez udziału w bankiecie)

Conference fee covers:

 • Conference materials and certificate
 • Coffee brakes and snacks during the conference
 • Lunch on the first and on the second day of the conference
 • Welcoming Dinner on the first day of the conference
 • Publication of selected papers

Conference fee doesn’t cover accommodation or transportation.

About the Venue:

Conference will be hosted by Nicolaus Copernicus Faculty of Law and Administration in Toruń, Poland.

Toruń is situated 200 km north-west from Warsaw, easy accessible by car (A1 highway, junction 13 or 14), train (3h ride from Warsaw every 3-4h). Closest airports are Bydgoszcz (50km), Gdańsk (150km) and Warsaw Chopin Airport (250km).

  Recommended route by public transportation from abroad is to:
 1. Take a flight to Warsaw Chopin Airport
 2. Take a taxi to Warszawa Zachodnia railway station
 3. Take a train to Toruń Główny railway station

Faculty of Law and Administration’s address is Bojarskiego 1. It’s easy accessible by tram no. 1 (stop “Uniwersytet” + 3 minutes’ walk). Taxis are popular and affordable in Toruń. Ride from the city center (Old Town) should take around 10 minutes and cost 20 PLN (6 EUR). Popular taxi companies are Copernicus (+48 19191) and Hallo Taxi (+48 56 333 33 33).

Most hotels (both affordable B&Bs and comfortable 4-stars) are located around the charming medieval Old Town which is the heart of the city. To book accommodation we recommend to use popular on-line sites: booking.com, hotels.com or trivago.com.

UNESCO's World Heritage Committee noted that Toruń represents a valuable example of "a small historic trading city that preserves to a remarkable extent its original street pattern and outstanding early buildings, and which provides an exceptionally complete picture of the medieval way of life". To fully enjoy the conference’s venue, please reserve time to explore Toruń’s Old Town by yourself or by taking part in a guided tour which will be arranged on the second day of the conference. If you prefer more modern architecture and culture you may want to visit Center of Contemporary Art which recently hosted Marina Abramović or The Cultural and Congress Centre Jordanki designed by Spanish architect Fernando Menis. Toruń is known for being birthplace of Nicolaus Copernicus, its gingerbread (pierniki) and… motorcycle speedway. All three have their museums where you can get a glimpse of city’s rich heritage.

Torun by night, photo: Jan Mehlich

Comments are closed