Badania i analizy dla wymiaru sprawiedliwości

W ramach projektu zostanie rozszerzona działalność badawcza i analityczna Fundacji w wybranych obszarach problemowych. Zostaną również podjęte działania rzecznicze i promocyjne, mające na celu skuteczne upublicznienie wyników badań. W pierwszej kolejności badania, które będą realizowane we współpracy z ekspertami w danych dziedzinach, skupią się na następujących tematach:

  1. stosowanie izolacyjnych i nieizolacyjnych środków zabezpieczających w postępowaniu przygotowawczym. Istotność tego tematu wynika ze wzrostu o 80% populacji osób przebywających w aresztach tymczasowych w ciągu ostatnich trzech lat;
  2. udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (ławnicy, – sędziowie pokoju, udział obywateli w wyborze sędziów);
  3. status i wzorzec zawodowy sędziego;
  4. prawa osób niepełnosprawnych w sądach.

Aby wzmocnić instytucjonalnie organizację, zostaną opracowane procedury kontaktu z sympatykami. Będą również podjęte działania dążące do współpracy międzysektorowej oraz umiędzynarodowienia wyników badań poprzez tłumaczenia raportów na język angielski oraz upowszechnianie raportów poza granicami kraju. Zostaną stworzone warunki do pracy dla zespołu z Warszawy i okolic.

Działanie finansuje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Comments are closed