Monitoring prawa do sądu w latach 2019/2020

Fundacja Fundacja Court Watch Polska i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych realizują projekt pn. „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt będzie polegał na zapewnieniu koniecznych narzędzi, przygotowaniu personelu i przeprowadzeniu monitoringu prawa do sądu na terenie Polski w latach 2019-2020, czyli po planowanych na rok 2018 zmianach w procedurach i ustroju sądów powszechnych.

  1. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i wdrożone 4 narzędzia monitoringu różnych aspektów działania sądów. Zapewnione zostanie dostosowanie systemu do zmieniającej się struktury i zasad działania sądów.
  2. Przeprowadzony zostanie monitoring prawa w 4 kluczowych obszarach: prawa upadłościowego, sprawiedliwości proceduralnej na rozprawach, działania Krajowego Rejestru Sądowego oraz konkursów na wolne stanowiska sędziowskie.
  3. Wzmocnione zostaną kompetencje współpracowników Beneficjentów poprzez warsztaty z monitoringu prawa i udziału w procesie legislacyjnym dla wolontariuszy.
  4. Przeanalizowane zostaną zebrane dane, opublikowane 2 raporty, zawierające w sumie 6 analiz, a ich treść skonsultowana z przedstawicielami interesariuszy procesu legislacyjnego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości.

Celem projektu jest podniesienie potencjału Beneficjentów w zakresie analizy jakości prawa i udziału w procesie legislacyjnym oraz monitorowanie prawa do sądu na poziomie krajowym przy pomocy metod i narzędzi, częściowo stosowanych wcześniej, a częściowo wytworzonych w ramach projektu. Narzędzia opierają się na wykorzystywaniu danych udostępnianych przez administrację rządową on-line. W wyniku projektu powstanie także opracowanie modelu monitoringu stosowanego przez Fundację Court Watch Polska, który będzie udostępniony i rozpowszechniony wśród innych organizacji strażniczych.

Dofinansowanie projektu z UE: 664 931,25 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

  • Szkolenia w zakresie monitorowania prawa do sądu: informacje dostępna są na podstronie Zaangażuj się -> Zapisy na szkolenia
  • Warsztaty nt. efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa, monitoringu prawa i jego koordynacji:
    zostały przeniesione ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19. Będziemy informować o nowym terminie warsztatów.

Comments are closed