Rozwój przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rozwój przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem głównym  projektu jest wsparcie 160 kobiet i mężczyzn do 29 r. ż. studiujących na wydziałach prawa i administracji w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Wsparcie odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach:

(1) szkolenia i indywidualny mentoring w ramach których uczestnicy będą nabywać wiedzę w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb,
(2) praca wolontariacka, w ramach której będą praktykować nabytą wiedzę i umiejętności, zdobyć doświadczenie i zmienić swoją postawę.

Projekt w takim kształcie stanowi uzupełnienie braków w systemie kształcenia na wydziałach prawa, które skupia się na zdobywaniu wiedzy prawniczej, zdolności interpretacji przepisów prawa, a zaniedbuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. Ponieważ do projektu rekrutowane będą te osoby spośród grupy docelowej, których kompetencje społeczne są mniej rozwinięte – projekt będzie wyrównywał ich szanse na trudnym i wysoce konkurencyjnym w tej grupie zawodowej rynku pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech zaproponowanych przez wnioskodawcę ścieżkach wolontariatu:

(1) w punkcie informacyjnym: polega na pomocy i udzielaniu prostych informacji osobom, które trafiły do sądu po raz pierwszy, mają trudności aby się w nim odnaleźć i nie wiedzą jakie reguły obowiązują na sali rozpraw. Wolontariat odpowiada potrzebom przedstawicieli społeczności lokalnej. Wolontariusze udzielają informacji nt. obowiązków podczas uczestnictwa w rozprawie, odprowadzają osoby starsze lub zagubione pod salę rozpraw, a w razie potrzeby towarzyszą im także w trakcie rozprawy. Osoby, które realizowały analogiczny projekt w ramach wolontariatu u Wnioskodawcy, potwierdziły w drodze badania ankietowego wzmocnienie istotnych kompetencji społecznych, w szczególności takich jak: wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekazywanie informacji, doradzanie, zwracanie się do słuchacza, stosowanie technik zadawania pytań, praca w zespole, kompetencje międzykulturowe;

(2) w charakterze Ambasadora Fundacji Court Watch Polska: polega na aktywizowaniu przedstawicieli społeczności lokalnych do podjęcia działalności strażniczej w obrębie wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa), która zmierza do wypracowania właściwych form dialogu między sądami a obywatelami. Ambasador jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzanie szkoleń, organizowanie grupowych wyjść do sądów. W jego ramach wchodzi w interakcje zarówno z instytucjami (uczelnie wyższe, koła naukowe, biblioteki, sądy), jak i osobami indywidualnymi, dzięki czemu podnosi kompetencje społeczne: doradzanie, praca w zespole, posługiwanie się mową działa, instruowanie i przewodzeni, motywowanie i wspierani, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie krytyki i wchodzenie w interakcję z innymi osobami;

(3) w ramach Programu Edukacji Prawnej: daje beneficjentowi możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą prawną z młodszym pokoleniem (licealistami) w nowatorski sposób – z użyciem symulacji rozprawy i gry planszowej opracowanej przez wnioskodawcę. Wolontariusze wchodzą w interakcje z instytucjami które goszczą PEP (szkoły i sądy), organizują i prowadzą działania edukacyjne z uczniami. Działanie oczekuje od nich umiejętności przedstawienia skomplikowanej materii w sposób klarowny i zrozumiały dla uczniów. Tego rodzaju zaangażowanie podnosi kompetencje społeczne w obszarach: doradzania innym, pracy zespołowej, posługiwania się mową ciała, instruowania innych, stosowania techniki zadawania pytań, przekazywania informacji, zwracania się do słuchaczy, przyjmowania krytyki i wchodzenia w interakcję z innymi.

Każda grupa wolontariuszy otrzyma stosowne do swojej ścieżki szkolenie i opiekę ze strony mentora oraz opiekuna danego programu wolontariackiego.

Należy podkreślić, że tego rodzaju wolontariat (pomoc klientom sądu, udział w monitoringu rozpraw sądowych i edukacja prawna) odpowiada istotnym – z zawodowego punktu widzenia – potrzebom uczestników.

Projekt realizowany będzie zgodnie z wartościami, które przyświecają Europejskiemu Korpusowi Solidarności, takimi jak: poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, w tym poszanowanie dla różnorodności, poprzez promowanie sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym panuje pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość, co umożliwi wzmacnianie spójności społecznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 602 760,00 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:
Spotkanie rekrutacyjne z psychologiem oraz opiekunem projektu:

  • 25.10.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 3
  • 8.11.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala nr 203
  • 9.11.2019 r. (sobota) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala nr 203
  • 23.11.2019 r. (sobota) – godz. 9:00 – 16:00, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, sala nr 137
  • 24.11.2019 r. (niedziela) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala nr 2.8
  • 29.11.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa Legnicka 65, Wrocław, sala nr 3 i 6

Zjazd szkoleniowy w Wiśle dla uczestników, Apartamenty nad Wisłą, ul. Jawornik 1:

  • 06-08.12.2019 r.
  • 13-15.12.2019 r.

 

Comments are closed