Rozwój kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rozwój przydatnych na rynku pracy kompetencji społecznych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem głównym  projektu jest wsparcie 160 kobiet i mężczyzn do 29 r. ż. studiujących na wydziałach prawa i administracji w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Wsparcie odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach:

 1. szkolenia i indywidualny mentoring w ramach których uczestnicy będą nabywać wiedzę w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb,
 2. praca wolontariacka, w ramach której będą praktykować nabytą wiedzę i umiejętności, zdobyć doświadczenie i zmienić swoją postawę.

Projekt w takim kształcie stanowi uzupełnienie braków w systemie kształcenia na wydziałach prawa, które skupia się na zdobywaniu wiedzy prawniczej, zdolności interpretacji przepisów prawa, a zaniedbuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. Ponieważ do projektu rekrutowane będą te osoby spośród grupy docelowej, których kompetencje społeczne są mniej rozwinięte – projekt będzie wyrównywał ich szanse na trudnym i wysoce konkurencyjnym w tej grupie zawodowej rynku pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech zaproponowanych przez wnioskodawcę ścieżkach wolontariatu:

 1. w punkcie informacyjnym: polega na pomocy i udzielaniu prostych informacji osobom, które trafiły do sądu po raz pierwszy, mają trudności aby się w nim odnaleźć i nie wiedzą jakie reguły obowiązują na sali rozpraw. Wolontariat odpowiada potrzebom przedstawicieli społeczności lokalnej. Wolontariusze udzielają informacji nt. obowiązków podczas uczestnictwa w rozprawie, odprowadzają osoby starsze lub zagubione pod salę rozpraw, a w razie potrzeby towarzyszą im także w trakcie rozprawy. Osoby, które realizowały analogiczny projekt w ramach wolontariatu u Wnioskodawcy, potwierdziły w drodze badania ankietowego wzmocnienie istotnych kompetencji społecznych, w szczególności takich jak: wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekazywanie informacji, doradzanie, zwracanie się do słuchacza, stosowanie technik zadawania pytań, praca w zespole, kompetencje międzykulturowe;
 2. w charakterze Ambasadora Fundacji Court Watch Polska: polega na aktywizowaniu przedstawicieli społeczności lokalnych do podjęcia działalności strażniczej w obrębie wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa), która zmierza do wypracowania właściwych form dialogu między sądami a obywatelami. Ambasador jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzanie szkoleń, organizowanie grupowych wyjść do sądów. W jego ramach wchodzi w interakcje zarówno z instytucjami (uczelnie wyższe, koła naukowe, biblioteki, sądy), jak i osobami indywidualnymi, dzięki czemu podnosi kompetencje społeczne: doradzanie, praca w zespole, posługiwanie się mową działa, instruowanie i przewodzeni, motywowanie i wspierani, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie krytyki i wchodzenie w interakcję z innymi osobami;
 3. w ramach Programu Edukacji Prawnej: daje beneficjentowi możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą prawną z młodszym pokoleniem (licealistami) w nowatorski sposób – z użyciem symulacji rozprawy i gry planszowej opracowanej przez wnioskodawcę. Wolontariusze wchodzą w interakcje z instytucjami które goszczą PEP (szkoły i sądy), organizują i prowadzą działania edukacyjne z uczniami. Działanie oczekuje od nich umiejętności przedstawienia skomplikowanej materii w sposób klarowny i zrozumiały dla uczniów. Tego rodzaju zaangażowanie podnosi kompetencje społeczne w obszarach: doradzania innym, pracy zespołowej, posługiwania się mową ciała, instruowania innych, stosowania techniki zadawania pytań, przekazywania informacji, zwracania się do słuchaczy, przyjmowania krytyki i wchodzenia w interakcję z innymi.

Każda grupa wolontariuszy otrzyma stosowne do swojej ścieżki szkolenie i opiekę ze strony mentora oraz opiekuna danego programu wolontariackiego.

Należy podkreślić, że tego rodzaju wolontariat (pomoc klientom sądu, udział w monitoringu rozpraw sądowych i edukacja prawna) odpowiada istotnym – z zawodowego punktu widzenia – potrzebom uczestników.

Projekt realizowany będzie zgodnie z wartościami, które przyświecają Europejskiemu Korpusowi Solidarności, takimi jak: poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, w tym poszanowanie dla różnorodności, poprzez promowanie sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym panuje pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość, co umożliwi wzmacnianie spójności społecznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 602 760,00 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:
Spotkanie rekrutacyjne z psychologiem oraz opiekunem projektu:

 • 25.10.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 3
 • 8.11.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala nr 203
 • 9.11.2019 r. (sobota) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala nr 203
 • 23.11.2019 r. (sobota) – godz. 9:00 – 16:00, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, sala nr 137
 • 24.11.2019 r. (niedziela) – godz. 9:00 – 16:00, na Wydziale Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala nr 2.8
 • 29.11.2019 r. (piątek) – godz. 9:00 – 16:00, w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa Legnicka 65, Wrocław, sala nr 3 i 6
 • 2.03.2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 – 14:00, w House of Skills, ul. Równoległa 4a, Warszawa

Zjazd szkoleniowy w Wiśle dla uczestników, Apartamenty nad Wisłą, ul. Jawornik 1:

 • 06-08.12.2019 r.
 • 13-15.12.2019 r.

Dodatkowy zjazd szkoleniowy dla nowych uczestników, House of Skills, ul Równoległa 4a:

 • 2-3.03.2020 r.

Comments are closed