STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym

Projekt systemowy „STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym” to wspólna inicjatywa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Homo Faber i Fundacji Court Watch Polska.

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w obszarze szeroko rozumianych działań strażniczych podejmowanych zarówno przez organizacje, jak i osoby indywidualne.
Zdiagnozowane problemy:

  • „strażników” jest za mało – zwłaszcza na poziomie lokalnym, w którym na co dzień funkcjonują obywatele, i którego jakość kształtuje ich zaufanie do demokracji;
  • organizacje strażnicze mają stosunkowo słabe struktury organizacyjne;
  • „strażnicy” zbyt często są osamotnieni w swoich działaniach, mało kto rozumie co robimy, bo mało kto rozumie prawo;
  • niski jest prestiż działalności strażniczej i społeczna świadomość jak istotna jest ta działalność.

Działania zaproponowane w Projekcie kierowane były do różnych typów grup zajmujących się tzw. strażnictwem lub zainteresowanych wzmocnieniem edukacji prawnej. Są to:

  • organizacje dojrzałe, z personelem, nakierowane na ochronę konkretnego prawa lub monitorujące konkretna instytucję, stosunkowo stabilne (działające na poziomie centralnym, i takie które adresują swoje działania do władz miejskich lub regionalnych); organizacje już istniejące, jednak jeszcze stosunkowo świeże w swoich działaniach strażniczych na poziomie centralnym i miejskim;
  • grupy nieformalne i pojedyncze osoby; lokalne organizacje, niezależne od władz samorządowych, ale mające struktury i lokalną pozycję; szkoły (nauczyciele i uczniowie).

Dla każdej z grup organizacje realizujące wspólnie projekt przygotowały adekwatną do ich potrzeb ofertę. Rozpoczynając od cyklu edukacyjnego dla osób z organizacji, które prowadzą działania strażnicze i adresują swoje rzecznictwo do instytucji centralnych, zatytułowanego „Angażowanie zwolenników – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie centralnym”. Uczestnicy cyklu edukacyjnego mogli dowiedzieć się, jak budować wsparcie dla działań swojej organizacji i wykorzystywać posiadany już zasób zwolenników oraz wdrożyć zmiany w swoich organizacjach.

Fundacja Court Watch Polska odpowiadała za „Szkołę doskonalenia”, czyli moduł przeznaczony dla osób zaangażowanych już w działania strażnicze, chcących rozwijać wspólnie swój warsztat i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi strażnikami. Cykl trwał od jesieni 2014 roku do wiosny 2016 i składał się z kilku warsztatów odbywających się mniej więcej co dwa miesiące. Każda zainteresowana osoba mogła zgłosić się na dowolnie wybrane warsztaty bez konieczności udziału w całym cyklu.

Dokładne informacje o wszystkich modułach projektu wraz z ramowym harmonogramem można znaleźć na stronie lidera projektu – Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Patronat:

Comments are closed