Wspólnoty lokalne na rzecz zwiększania świadomości prawnej w praktyce

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich postanowił pozytywnie odpowiedzieć na nasz wniosek grantowy i wsparł unikalny projekt, którego celem było zaangażowanie wspólnot lokalnych na rzecz realnego i praktycznego zwiększenia świadomości prawnej obywateli, a dzięki temu także zaufania do instytucji trzeciej władzy. Projekt został zrealizowany w 18 polskich miastach, w których swoje siedziby mają sądy rejonowe oraz w których znajdują się szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz uniwersytety trzeciego wieku. Zaangażowani w projekt zostali zarówno młodzi obywatele jak i seniorzy. Zostali oni najpierw wyposażeni przez Fundację Court Watch Polska w niezbędną wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych praw i obowiązków obywateli przed sądem, podczas serii innowacyjnych szkoleń, a następnie wysłani do sądu w celu praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji trzeciej władzy. Dokonywane przez nich obserwacje posłużyły do wzbogacenia bazy danych na temat polskiego sądownictwa widzianego oczami „zwykłych” obywateli, którzy najczęściej stają przed obliczem Temidy. Dzięki tej bazie Fundacja jest w stanie upowszechniać wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości poprzez publikację broszur informacyjnych. Broszurę podsumowującą realizację projektu można pobrać tutaj.

W niniejszym projekcie niezwykle istotny był także wymiar lokalny. Wspólne zaangażowanie różnych grup wiekowych w obserwację lokalnych sądów z 18 polskich miast zaowocuje zapewne w przyszłości nawiązaniem dialogu między personelem sądu, a mieszkańcami danej społeczności lokalnej, którzy już teraz są w stanie w podmiotowy sposób formułować swoje spostrzeżenia, zastrzeżenia oraz uwagi względem tej niezwykle ważnej dla systemu demokratycznego instytucji. Fundacja Court Watch Polska stara się być pośrednikiem i mediatorem podczas tego dialogu i ułatwiać go, znosząc bariery, jak i wspomagając komunikacyjnie obywateli, którzy zyskują dzięki temu większą podmiotowość. Między innymi dzięki realizacji takich właśnie projektów.

Projekt istotnie przyczynił się również do urzeczywistnienia prawa do udziału publiczności w jawnych rozprawach sądowych, które jest w Polsce obecnie w dużej mierze „martwym” prawem.

Podsumowanie projektu w liczbach:

Liczba szkoleń – 50 (planowano 50)

Liczba przeszkolonych osób – 1328 (planowano 1000)

Liczba miast, w których przeprowadzono szkolenia – 18 (planowano 15)


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Comments are closed