Konferencja szkoleniowa pt. SĄDY PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem

<
>

Konferencja ‘Sądy przyjazne dla wszystkich’

Konferencja szkoleniowa pt. Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem, która odbędzie się 12. kwietnia 2019 r. w Warszawie, ul. Bracka 25, Dom Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy.

Opłata za osobę: 200,00 zł

Wybierz liczbę osób:
Opis
Dane szczegółowe

Fundacja Court Watch Polska od 8 lat bada w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów nie tylko przebieg rozpraw, ale także sposób obsługi interesantów sądów przez pracowników oraz dostępność budynków sądów dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań Fundacji Court Watch Polska, a także będą prowadzone szkolenia dotyczące przystosowania sądów do wymogów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz obsługi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sesje praktyczne (do wyboru):

 • Obsługa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadząca: dr Katarzyna Julia Kowalska, Uniwersytet Warszawski, radca prawny, adiunkt w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Od wielu lat zaangażowana w polski i światowy ruch na rzecz poradnictwa nieodpłatnego oraz pro bono. Członek zarządu European Network for Clinical Legal Education. Trenerka i ekspertka w zakresie metodologii pracy z klientem i udzielania wsparcia prawnego najbardziej potrzebującym grupom społecznym. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom metodyki udzielania porad prawnych, a także prac o charakterze publicystycznym dotyczących zagadnień społecznych i edukacji prawnej. W oparciu o aktywne metody nauczania przeprowadziła warsztaty w ramach European Judicial Training Network (EJTN).

Panel obejmować będzie omówienie kontekstów osobistych oraz społecznych towarzyszących osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, które uwzględnić należy w relacji sąd/instytucja publiczna – obywatel pragnący dochodzić swych praw.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone:
problemy dnia codziennego osób należących do grup wykluczonych społecznie, przybliżenie deficytów poznawczych osób borykających się z chorobami przewlekłymi, czy też skutkami wieloletnich nałogów, przybliżenie trudności dnia codziennego osób starszych, osób samotnych, zwrócenie uwagi na towarzyszące im ograniczenia w poruszaniu się, jak również problemy finansowe, które mogą przekładać się na realizację ich praw.

Wspólne opracowanie podstawowych zasad metodyki pracy przedstawiciela administracji sądowej z osobami należącymi do grup osób wykluczonych.

 • Uniwersalne projektowanie w obiektach sądów powszechnych – przestrzeń dostępna dla wszystkich

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego – pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej. Autor ponad 70 artykułów z tematyki “Projektowania uniwersalnego” oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Rady Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Współtwórca założeń do polskiej Ustawy o dostępności. Powołany do utworzonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2019 roku Rady Dostępności. Wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, w tym nagrodą Prezydenta RP w konkursie Lider Dostępności (2018).
Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Propagator idei równego dostępu osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji, w tym do studiowania na wyższych uczelniach. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Głównym celem panelu jest przybliżenie zagadnień związanych z poprawą dostępności przestrzeni obiektów użyteczności publicznej, w tym sądów z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. W trakcie panelu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz z założeniami koncepcji uniwersalnego projektowania, w tym projektu Ustawy o dostępności w ramach programu rządowego Dostępność Plus. Ekspert ds. dostępności przedstawi możliwą i praktyczną strategię wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach działania administracji sądów.

 • Zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Prowadząca: Sylwia Drozdowska, instruktorka aktywnej rehabilitacji

Z wykształcenia rehabilitantka i masażystka – zdobyła doświadczenie zawodowe w Ośrodku Rehabilitacji „Remedis” w Toruniu. W latach 1999 – 2007 prowadziła spotkania młodzieżowej grupy integracyjnej „Klub Otwartych Drzwi” przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Niemożliwych „MOTYKA”. W latach 2006 – 2016 związana z Fundacją ”Feniks” – twórczyni projektu ekonomii społecznej Galeria ”Przydasie” i projektu aktywizacji społecznej „Skarbonka”. Przez 9 lat reprezentowała fundację zgodnie ze statutem i pełniła obowiązki wynikające z funkcji wiceprezesa. Od 2007 r. do chwili obecnej związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie w charakterze trenerki aktywnej rehabilitacji na obozach AR, zajęciach regionalnych oraz sesjach indywidualnych – pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością ruchową. Współautorka dwóch publikacji: „Toruń dostępny” i „Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”.
Sylwia Drozdowska jest osobą niepełnosprawną ruchowo ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającą się na wózku aktywnym.

Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami obsługi osób z różnym rodzajem niepełnosprawności w sądach. Zostanie on podzielony na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części panelu omówione zostaną uwagi terminologiczne, teoretyczne wskazówki oraz zasady komunikacji i postawy wobec osób z niepełnosprawnościami. Druga część poświęcona będzie praktycznym wskazówkom pomocy osobie poruszającej się na wózku w przypadku pokonywania barier architektonicznych, upadku lub innych zdarzeń. Uczestnicy panelu będą mogli skorzystać z wózków inwalidzkich i spróbować doświadczyć sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

 • Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Prowadząca: adwokat Katarzyna Heba, wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Ekspert z zakresu prawa osób z niepełnosprawnościami i realizacji zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. członek zarządu Fundacji Helen Keller i Polskiego Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji Eudajmonia. Była wykonawcą w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. “Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”. Zajmowała się ustaleniem katalogu przestępstw popełnianych przez osoby niewidome i słabowidzące w Polsce. Od momentu podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych działała na rzecz jej promowania m.in. w projekcie “Mamy naszą Konwencję”, jak również w „Kampanii na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia” poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Koordynator w projekcie PO WER „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. pomorskim w kontekście realizacji praw OzN i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Audytor przestrzeni publicznych w zakresie rozwiązań dla osób niewidomych. Szkoleniowiec i trener z obsługi osób klienta z niepełnosprawnościami.

Panel dotyczył będzie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w szczególności art. 13 i stosowania go w praktyce przez sędziów i pracowników sądów poprzez zapewnienie skutecznego dostępu osobom z niepełnosprawnością do wymiaru sprawiedliwości na równych zasadach z innymi obywatelami. Część symulacyjna dotyczyć będzie potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, ich ograniczeń w percepcji oraz możliwości wsparcia w obsłudze i zatrudnieniu w administracji sądu.

Konferencja szkoleniowa “Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem” odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w Warszawie, ul. Bracka 25, Dom Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, III piętro.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 Rejestracja i powitalna kawa
10:00 Otwarcie konferencji przez Bartosza Pilitowskiego – prezesa Fundacji Court Watch Polska oraz omówienie wyników badań dotyczących dostępności sądów dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzonych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów
10:45 Wystąpienie gościa specjalnego
12:00 Sesje praktyczne (do wyboru):

 • Obsługa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Prowadząca: dr Katarzyna Julia Kowalska, Uniwersytet Warszawski
  Panel obejmować będzie omówienie kontekstów osobistych oraz społecznych towarzyszących osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, które uwzględnić należy w relacji sąd/instytucja publiczna – obywatel pragnący dochodzić swych praw.
 • Uniwersalne projektowanie w obiektach sądów powszechnych – przestrzeń dostępna dla wszystkich
  Prowadzący: prof. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
  Panel obejmować będzie omówienie zasady projektowania uniwersalnego; wyjaśnione zostanie, jak należy projektować przestrzeń, aby mogła być ona użytkowana przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie.
13:30 Przerwa i poczęstunek
14:00 Sesje praktyczne (do wyboru):

 • Zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
  Prowadząca: Sylwia Drozdowska
  Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami obsługi osób z niepełnosprawnościami w urzędzie. Zostanie on podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wózków inwalidzkich i spróbować samodzielnie pokonać bariery architektoniczne, a także dowiedzieć się w jaki sposób pomóc osobie poruszającej się na wózku.
 • Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami
  Prowadząca: adwokat Katarzyna Heba
  Panel dotyczył będzie art. 13 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i stosowania go w praktyce przez sędziów i pracowników sądów poprzez zapewnienie skutecznego dostępu osobom z niepełnosprawnością do wymiaru sprawiedliwości na równych zasadach z innymi obywatelami.
15:30 Zakończenie i czas na wymianę doświadczeń przy kawie

Comments are closed