Regulamin Obserwatora

Regulamin Obserwatora Fundacji Court Watch Polska zawiera zasady uczestnictwa w programach Fundacji Court Watch Polska (dalej Fundacji lub FCWP).

 1. Obserwatorem FCWP może być każda osoba dorosła, która przeszła szkolenie, akceptuje i przestrzega niniejszy Regulamin i która zarejestrowała się na stronie internetowej Fundacji.
 2. Obserwator działa na rzecz FCWP, ale nie może występować w jej imieniu.
 3. Obserwator ma prawo do udziału w szkoleniach, korzystania z profilu na stronie internetowej FCWP oraz przekazywania za jego pomocą swoich obserwacji on-line.
 4. Aktywność obserwatora polega na przekazywaniu FCWP wyników obserwacji prowadzonych samodzielnie w sądach przy pomocy opracowanych przez Fundację formularzy. Należy dokonywać obserwacji na podstawie wyłącznie aktualnych wersji formularzy, które są dostępne po zalogowaniu się w panelu dla obserwatorów na stronie internetowej Fundacji.
 5. Status obserwatora jest dobrowolny, nie wiąże się z wynagrodzeniem za dokonywanie obserwacji i jest nieograniczony w czasie.
 6. Obserwowanie rozpraw w sądach nie oznacza wykonywania pracy na rzecz Fundacji, lecz osobistą  i dobrowolną aktywność obywatelską, którą Fundacja promuje, wspiera i która może (ale nie musi) być prowadzona we współpracy z Fundacją.
 7. Przekazując wyniki obserwacji on-line lub przesyłając wypełnione formularze papierowe Obserwator zgadza się jednocześnie na wykorzystanie tych informacji przez FCWP zgodnie z jej statutem.
 8. Obserwator jest zobowiązany przekazywać za pomocą formularzy tylko informacje prawdziwe i uzyskane w toku obserwacji przeprowadzonych osobiście.
 9. Czas wprowadzania danych do systemu uwzględniany przez Obserwatora w karcie praktyk powinien odzwierciedlać stan faktyczny. Na rozprawy Obserwatorzy powinni chodzić w pojedynkę, maksymalnie parami (przy założeniu, że samodzielnie prowadzą obserwacje), zdecydowanie nie grupami. W formularzu przebiegu rozprawy ostatnia rubryka z pytaniem „Czy masz jakieś inne uwagi, spostrzeżenia, coś co chcesz nam przekazać?” powinna być traktowana przez Obserwatora FCWP jako przestrzeń do zawierania wszystkich spostrzeżeń jakie nasuwają się podczas obserwacji.
 10. Dane należy przekazać Fundacji poprzez stronę internetową w ciągu 3 dni od dnia obserwacji.
 11. Obserwator FCWP, podczas prowadzenia obserwacji w sądach i wszelkich czynności z tym związanych, jest zobowiązany zachowywać się godnie, etycznie i dbać o dobre imię Fundacji.
 12. Fundacja nie odpowiada za zachowanie i czynności obserwatorów, w szczególności za zachowania, które stanowią złamanie niniejszego Regulaminu.
 13. Wszelkie sytuacje, w których obserwator ma poczucie, że został rażąco niewłaściwie potraktowany przez personel sądu (i/lub sędziego/ów), ma on obowiązek niezwłocznie zgłaszać Fundacji mailowo lub telefonicznie. Niedopuszczalne są samodzielne interwencje jakiegokolwiek rodzaju w sądzie bądź w odniesieniu do sądu, bez porozumienia z FCWP.
 14. Obserwator nie może przekazywać FCWP obserwacji rozpraw, których stroną jest on sam lub ktoś z jego osób bliskich, bądź zachodzi w jego przypadku jakikolwiek inny rodzaj konfliktu interesu.
 15. Obserwator przekazując swoje obserwacje Fundacji zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Obserwatora do celów kontaktu, koordynacji i informowania o działalności Fundacji.
 16. Obserwator ma w każdej chwili możliwość wglądu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia.
 17. Fundacja może podpisać z obserwatorem umowę wolontariatu. Decyzję o podpisaniu umowy podejmuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna upoważniona do tego przez Zarząd Fundacji osoba.
 18. Na prośbę Obserwatora Fundacja może wydać zaświadczenie o dotychczasowej działalności Obserwatora na rzecz Fundacji, jednak zaświadczenia przysługują jedynie tym osobom, które działały na rzecz Fundacji, dokonując i przekazując nie mniej niż 10 obserwacji.
 19. W przypadku, gdy obserwator chce odbyć w Fundacji praktyki studenckie poprzez udział w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody swojej uczelni (porozumienie w sprawie praktyk lub jeśli uczelnia ma podpisaną umowę z Fundacją – skierowanie imienne).

Comments are closed